hub.brussels > Privacybeleid

Beleid Bescherming van persoonsgegevens

We hechten bijzonder veel belang aan de vertrouwelijkheid en de bescherming van uw persoonsgegevens (Gegevens).

Het Beleid Bescherming van persoonsgegevens (Beleid) legt u uit op welke manier we uw Gegevens verwerken en wat uw rechten zijn in dit verband.

Het beleid bevat de volgende informatie:

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
 2. TOEPASSINGSGEBIED
 3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
 4. WETTELIJKE BASIS VOOR VERWERKING

  a. De uitvoering van onze openbare opdrachten
  b. De uitvoering van een overeenkomst met u
  c. Ons legitiem belang
  d. Uw instemming

 5. CATEGORIEËN VAN VERWERKTE GEGEVENS
 6. OVERDRACHT VAN GEGEVENS EN GARANTIES
 7. BEWAARTIJD VAN UW GEGEVENS
 8. VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS
 9. UW RECHTEN BETREFFENDE UW GEGEVENS
  a. Toegangsrecht
  b. Recht op correctie
  c. Recht op verwijdering
  d. Recht op beperking van de verwerking
  e. Recht op bezwaar
  f. Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit gegevensbescherming
 10. OPLOSSEN VAN GESCHILLEN

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw Gegevens is de naamloze vennootschap met een sociaal doel Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven met maatschappelijke zetel gevestigd te 1600 Sint-Gillis, Charleroisteenweg 110, geregistreerd bij de kruispuntbank onder het nummer 0678.485.603 optredend onder de commerciële benaming “hub.brussels” (hub.brussels of wij). hub.brussels host de service “1819”. hub.brussels is een openbare dienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met vragen betreffende de verwerking van uw Gegevens kunt u per e-mail terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming op het adres compliance@hub.brussels.

2. Toepassingsgebied

Dit Beleid heeft de bedoeling u uit te leggen op welke manier we uw Gegevens verzamelen, registreren, verwerken, gebruiken en overdragen. Ze legt eveneens uit waar en op welke manier we uw Gegevens verzamelen en geeft aan welke uw rechten zijn betreffende elk individueel Gegeven dat we over u bijhouden.

Het beleid is bijgewerkt tot op de datum hierboven vermeld. Ze kan op elk moment worden aangepast. We adviseren u dan ook om de inhoud van dit beleid regelmatig te controleren. Elke belangrijke wijziging aan dit Beleid zal expliciet worden vermeld op de onthaalpagina van de website.

Dit beleid kan verder worden aangevuld door specifieke overeenkomsten of bepalingen bedoeld voor een bijzonder aspect van onze relatie met u, wanneer het nodig blijkt om uw extra informatie te verstrekken betreffende de manier waarop we uw Gegevens verzamelen en gebruiken.

Begrippen zoals “verwerking”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerker”, “betrokkenen”, “persoonsgegevens”, enz. hebben de betekenis die eraan werden gegeven in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVP – GDPR) (Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens)

De GDPR kan worden geraadpleegd op het volgende adres: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

3.Doeleinden van de verwerking

Uw Gegevens worden verwerkt voor bijzondere doeleinden die verschillen in functie van de relatie die hub.brussels met u onderhoudt.

In hoofdzaak verwerkt hub.brussels uw Gegevens om haar taken van algemeen belang uit te voeren op basis van de Ordonnantie van 18 mei 2017 houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven en om u op basis hiervan te laten genieten van haar diensten.

Deze taken van algemeen belang zijn de volgende:

 • Elke openbare dienstverlening van advies en van individuele of collectieve begeleiding, zowel aan Brusselse ondernemingen en handelszaken met het oog op hun ontwikkeling als aan buitenlandse ondernemingen en handelszaken met het oog op hun investering in het Gewest. hub.brussels mag eveneens verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel.
 • hub.brussels is belast met volgende openbare opdrachten:
  • Brusselse economische projecten en hun initiatiefnemers adviseren, uitrusten en begeleiden om hun succes in het Gewest en in het buitenland te verzekeren;
  • nieuwe economische, technologische en investeringskansen opsporen, stimuleren, opstarten en aantrekken in het Gewest en in het buitenland;
  • de overheid helpen om een ambitieus economisch beleid te formuleren en te verwezenlijken en een stimulerend ondernemersgezind klimaat te verzekeren, onder meer via sensibiliseringsacties in het Gewest en in het buitenland.
 • Naast deze opdrachten, hub.brussels :
  • voorziet in het enig loket voor informatie en oriëntering (genaamd ” 1819 “), een passend werkingskader dat hem toelaat zijn sensibiliserings-, informatie- en oriënteringsopdracht op zich te nemen voor al wie in het Gewest onderneemt;
  • coördineert het netwerk van economische en handelsattachés van het Gewest ;
  • verzekert het secretariaat van de Raad voor Economische Coördinatie en de coördinatie van zijn werkgroepen zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2002 houdende de oprichting van een Raad voor Economische Coördinatie.
 • Op gemotiveerd voorstel van de Minister worden de andere hierna omschreven openbare opdrachten exclusief aan hub.brussels toevertrouwd :
  1° de uitvoering van verkennende studies met het oog op de identificatie van nieuwe programma’s en projecten in het kader van het economisch en handlesbeleid ;
  2° de uitvoering van expertise- en evaluatieopdrachten met betrekking tot programma’s en projecten in het kader van het economisch en handelsbeleid.
 • Naast de openbare opdrachten die hem worden toegewezen, mag hub.brussels alle handelingen stellen of activiteit uitoefenen die hem zouden worden toevertrouwd door alle internationale instellingen of Belgische of buitenlandse rechtspersonen van publiek recht en rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot zijn maatschappelijk doel, voor zover deze verenigbaar zijn met de opdrachten die hem worden toevertrouwd en mits naleving van de wettelijke bepalingen inzake concurrentie.
 • hub.brussels mag opdrachten voor derden uitvoeren wanneer de volgende drie voorwaarden vervuld zijn :
  • deze opdrachten zijn verenigbaar met de openbare opdrachten van het Agentschap zoals omschreven hierboven;
  • deze opdrachten mogen het hoge kwaliteitsniveau van de uitvoering van de opdrachten van het hub.brussels niet in het gedrang brengen ;
  • deze opdrachten kaderen in een gewestelijke of thematische strategie die door de Regering is goedgekeurd.

Om ons toe te laten onze openbare opdracht uit te voeren, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

 • om te antwoorden op vragen die u ons stelt per e-mail, gewone post, telefoon of tijdens een onderhoud met onze medewerkers;
 • om uw elektronische nieuwsberichten te sturen in het kader van de openbare dienst waar u via ons kunt van genieten;
 • om u elektronische uitnodigingen te sturen voor evenementen die bijdragen tot de groei van Brusselse ondernemingen en handelszaken of voor de ontwikkeling van buitenlandse ondernemingen en handelszaken die in de Regio wensen te investeren;
 • om u elektronische nieuwsberichten te sturen voor de promotie van onze taken van algemeen belang;
 • voor het beheer van uw deelname aan een wedstrijd georganiseerd door hub.brussels en om contact met u op te nemen wanneer u de winnaar bent. Het is eveneens in ons gerechtvaardigd belang om deze Gegevens te verwerken om te strijden tegen fraude bij deelname aan wedstrijden. Voor wedstrijden georganiseerd op Facebook beslist u zelf welke gegevens u via de Facebook-pagina van hub.brussels met ons wenst te delen;
 • om tevredenheidenquêtes te voeren;
 • voor het gebruik van cookies op onze websites;
 • o voor het gebruik van sociale media (Facebook, Twitter,…) om uw informatie door te sturen. De algemene voorwaarden van de leveranciers van deze sociale netwerken zijn van toepassing. Door van deze services gebruik te maken, aanvaardt u deze voorwaarden.

hub.brussels verwerkt uw Gegevens eveneens om een overeenkomst met u afgesloten uit te voeren of voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang zoals voor de realisatie van statistieken of voor de strijd tegen fraude.

4. Wettelijke basis voor verwerking

De verwerking van uw Gegevens door hub.brussels berust op de volgende wettelijke basis:

 1. De uitvoering van onze taken van algemeen belang

  In de meeste gevallen verwerken we uw Gegevens teneinde met u in contact te komen of om uw informatie te verstrekken betreffende onze activiteiten in het kader van onze taken van algemeen belang zoals vastgelegd in de Ordonnantie van 18 mei 2017 houdende de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven. Deze hypothese geldt eveneens voor de “directe niet-commerciële prospectie”, met andere woorden het gebruik van uw e-mailadres of uw telefoonnummer om u berichten te sturen betreffende onze activiteiten. U hebt altijd de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de ontvangst van dergelijke berichten.

 2. De uitvoering van een overeenkomst met u

  We kunnen uw gegevens eveneens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die hub.brussels met u heeft afgesloten of voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen die op uw vraag werden ondernomen. Het gaat hier vooral over gevallen wanneer u geniet van een begeleiding georganiseerd of uitgevoerd door hub.brussels. We verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze begeleiding, met andere woorden de gegevens die toelaten om met u in contact te komen en om u de afgesproken prestatie af te leveren.

 3. De behartiging van ons gerechtvaardigd belang

  In sommige situaties is de verwerking van Gegevens noodzakelijk op basis van het gerechtvaardigd belang van hub.brussels. In dat geval zullen we nagaan of uw belangen, vrijheden en fundamentele rechten niet voorgaan op de belangen van hub.brussels.

 4. Uw toestemming

  hub.brussels zal uw toestemming vragen om in uitzonderlijke gevallen uw Gegevens te mogen gebruiken als het gaat om Gevoelige persoonsgegevens. Wanneer u uw instemming hebt gegeven, kunt u deze altijd weer intrekken.

5. Categorieën van de verwerkte gegevens

hub.brussels doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw Gegevens worden verwerkt conform de wetgeving van toepassing, op geschikte wijze en beperkt tot dat wat nodig is voor het voorziene einddoel.
De Gegevens op u van toepassing die hub.brussels mogelijk verzamelt zijn:

 • identificatiegegevens: zoals uw naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, geslacht, leeftijd…
 • contactgegevens: postadres, e-mailadres, telefoonnummer…
 • gegevens betreffende uw surfgedrag: koppelingen waarop u klikt, pagina’s die u raadpleegt…
 • gegevens betreffende klachten, vragen en opmerkingen.

We verzamelen en verwerken geen bijzondere categorieën gegevens, tenzij wij uw toestemming hiervoor ontvangen of wanneer we verplicht zijn om dit te doen.

In principe worden alle uw Gegevens door uzelf verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u met ons contact hebt opgenomen via e-mail of telefoon of wanneer u een account hebt aangemaakt voor een website van hub.brussels).

We kunnen ons eveneens baseren op gegevens over u die beschikbaar zijn in openbare databanken of die door partners werden aangeleverd die uw toelating hebben verkregen om deze gegevens met ons te delen.

6. Doorzending van gegevens en garanties

Voor de doeleinden beschreven in artikel 3, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan externe dienstverleners en in het bijzonder aan IT- en hostingproviders, aan onze partners die lid zijn van overheids-, semi-overheids-, privé- en verenigingsstructuren die Brusselse bedrijven ondersteunen of aan Belgische bedrijven die een aanvraag indienen voor export.

We garanderen dat deze leveranciers, partners en bedrijven alleen toegang krijgen tot uw Gegevens in de mate waarin dit noodzakelijk is om hun opdrachten uit te voeren. We garanderen eveneens dat ze zijn gebonden door een vertrouwelijkheidsplicht en dat ze deze gegevens alleen mogen verwerken overeenkomstig de instructies die door ons worden gegeven.

Soms zijn we ook verplicht om uw Gegevens door te sturen. Dit is het geval wanneer een wet, een regelgeving of een juridische procedure (zoals een beslissing van de rechtbank) ons hiertoe verplicht, op vraag van de overheden, de ordehandhaving in het kader van wettelijke acties en/of initiatieven. Het is eveneens mogelijk dat we van mening zijn dat het nodig of wenselijk is om uw gegevens door te sturen om een fysiek of financieel gevaar het hoofd te bieden, of in het geval van een onderzoek naar verdachte of reële fraude of illegale activiteiten.

We behouden ons eveneens het recht voor om alle uw Gegevens die u ons heeft verstrekt over te dragen in het geval van een overdracht van een deel of al onze activiteiten of tegoeden. In dat geval verbinden we ons ertoe om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de overnemer uw Gegevens zal gebruiken overeenkomstig dit Beleid. Indien een dergelijke overname zich voordoet, kunt u met de overnemer contact opnemen om hem vragen te stellen betreffende de verwerking van uw Gegevens.

7. Bewaartijd van uw gegevens

Wij bewaren uw Gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld werden en die zijn vastgelegd in punt 3.

Na de verwezenlijking van deze doeleinden kan hub.brussels bepaalde Gegevens archiveren gedurende een periode van maximaal 10 jaar, om zich in rechte te verdedigen en zich te schikken naar zijn wettelijke verplichtingen, met name ten overstaan van de subsidiërende overheden en op fiscaal gebied.

8. Veiligheidsmaatregelen in verband met de verwerking van uw gegevens

hub.brussels heeft de aangewezen maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de servers waarop de verwerkte Gegevens worden bewaard voldoende zijn beveiligd waardoor wordt verhinderd:

 • dat deze Gegevens op ongeoorloofde wijze worden verwerkt, gewijzigd of bekeken;
 • dat deze Gegevens op onjuiste wijze worden gebruikt of vrijgegeven;
 • dat deze Gegevens op onwettige wijze worden vernietigd of ontvreemd.

In dit verband werden de werknemers van hub.brussels die toegang hebben tot deze Gegevens verplicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van deze gegevens. Niettegenstaande wat hierboven is vermeld, kan hub.brussels niet aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerde gebruik van deze Gegevens door een derde ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen.

9. Uw rechten betreffende uw gegevens

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens die we verwerken. Om deze rechten opgesomd in de punten a) tot d) uit te oefenen stuurt u een e-mail naar: compliance@hub.brussels

 1. Recht van inzage

  U hebt het recht te weten of hub.brussels al dan niet Gegevens betreffende uw persoon verwerkt. Als dit het geval is, hebt u een inzagerecht en hebt u recht op informatie betreffende de verwerking ervan.

 2. Recht op rectificatie

  U hebt het recht om de Gegevens betreffende uw persoon te corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.

 3. Recht op gegevenswissing

  U hebt het recht om te vragen dat de Gegevens betreffende uw persoon worden gewist wanneer er geen reden meer is om deze te verwerken.

 4. Recht op beperking van de verwerking

  U hebt het recht om de beperking van de verwerking van de Gegevens betreffende uw persoon te vragen. In dat geval mogen we deze Gegevens alleen bewaren met uitsluiting van elke andere vorm van verwerking.

 5. Recht op bezwaar

  U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van de taken van algemeen belang van hub.brussels of op basis van ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van een profilering op basis van deze legitieme belangen. hub.brussels staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 6. Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit gegevensbescherming

  U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit gegevensbescherming onder de voorwaarden en binnen de grenzen vastgelegd in de GDPR en andere wetgeving van toepassing betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Contactgegevens van deze autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit:
Persstraat 35, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be.

10. Oplossen van geschillen

Dit Beleid wordt uitsluitend gereguleerd door de GDPR en de wetten die zorgen voor de overname van deze verordening in Belgisch recht in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten overstaan van de verwerking van persoonsgegevens en de andere regels in het Belgische recht, met uitzondering van de regels van het juridisch geschil.

Elk geschil betreffende de geldigheid, de toepasbaarheid, de interpretatie en/of de uitvoerig van dit Beleid dat niet minnelijk kan worden beslecht, zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.