hub.brussels > E-maildisclaimer

hub.brussels
e-mail-disclaimer

Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, handelend onder de naam “hub.brussels”, maakt gebruik van e-mails om in het kader van zijn opdrachten of bij de uitoefening van zijn activiteiten informatie uit te wisselen. De inhoud van de e-mails en van hun eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de personen of verenigingen aan wie ze geadresseerd zijn en, in voorkomend geval, uitsluitend voor het voorwerp of gebruik zoals in de e-mail vermeld. Deze e-mails kunnen vertrouwelijke en/of beschermde informatie bevatten.

Mocht u per per vergissing een e-mail van hub.brussels ontvangen, verzoeken wij u hub.brussels info@hub.brussels daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen en de e-mail te verwijderen. Overigens is het strikt verboden een bericht te kopiëren of te verdelen waarvan u niet de bedoelde geadresseerde bent.

De inhoud van de e-mails en van hun eventuele bijlagen verzonden door hub.brussels weerspiegelen alleen de standpunten van hun auteur en niet noodzakelijkerwijs van hub.brussels.

hub.brussels doet al het nodige om te vermijden dat deze e-mails virussen bevatten. Mocht een e-mail verzonden door hub.brussels desondanks toch een virus of een besmette bijlage bevatten, kan hub.brussels daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt eveneens voor elke schade veroorzaakt door een onrechtmatig gebruik van e-mailadressen of door de laattijdige ontvangst of het verlies van e-mails (geheel of gedeeltelijk).

hub.brussels behoudt zich het recht voor om alle berichten te lezen en te bewaren die vanaf en aan zijn e-mailadressen worden verzonden, voor zover dat bij wet is toegestaan. hub.brussels raadt derden dan ook aan om geen persoonlijke berichten te verzenden aan de e-mailadressen van hub.brussels en hiertoe uitsluitend de persoonlijke e-mailadressen en communicatiemiddelen van zijn personeelsleden en vertegenwoordigers te gebruiken.

Wanneer hub.brussels persoonsgegevens per e-mail verzamelt, gebeurt dat met inachtneming van zijn privacybeleid.