De Prinselijke missies: achter de schermen...

De Prinselijke missies: achter de schermen...

Van 16 tot 23 februari vertrekt een uitgebreide delegatie van ondernemers naar Mexico onder leiding van H.K.H. Prinses Astrid, hub.brussels en zijn Vlaamse en Waalse tegenhangers, het FIT en het AWEX. Wij maken van de gelegenheid gebruik om u met Ghislain Breydel, Area Manager bij hub.brussels, een kijk te laten nemen achter de schermen van een prinselijke missie. Volg de gids… 

Ghislain, met een diploma in de rechten, heeft gedurende 5 jaar bij Brussel Invest & Export de functie bekleed van projectmanager. Sinds 2016 werkt hij als Area Manager voor Noord-Afrika en het Midden-Oosten en coördineert gerelateerde evenementen, missies en acties. In november ll. heeft hij op ongekende schaal een prinselijke missie naar Marokko georkestreerd. 470 Belgische deelnemers waaronder 110 Brusselse ondernemers zijn naar Casablanca, Rabat en Tanger gereisd om er zowel in de private als in de publieke sector Marokkaanse beleidsmakers te ontmoeten.

Hoe verloopt een prinselijke missie?

G.B. : De missies volgen meestal een vergelijkbaar stramien. Een delegatie, samengesteld uit de betrokken ministers en de deelnemende bedrijven, vertrekt voor een verblijf van 3 tot 5 dagen in het gastland. Dit verblijf wordt gekenmerkt door ondertekeningsceremonies en bilaterale samenwerkingsakkoorden, alsook door bijeenkomsten tijdens welke onze ministers en H.K.H. Prinses Astrid hun buitenlandse ambtgenoten ontmoeten.

De deelnemende bedrijven op hun beurt worden uitgenodigd om deel te nemen aan een aantal thematische seminars die meestal worden gevolgd door networkingsessies die bijzonder op prijs worden gesteld, omdat zij op een minder formele manier uitwisselingen toelaten tussen Belgische en lokale ondernemers – en soms ook met de ministers.

Wie is belast met de organisatie?

G.B. :De handelsagentschappen van de drie gewesten stellen een gezamenlijk programma op in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken en met het Agentschap voor Buitenlandse Handel. 

hub.brussels werkt hiervoor nauw samen met het FIT en het AWEX, zijn Vlaamse en Waalse tegenhangers. Elk gewest stelt een lijst op van de sectoren die in het gastland zijn voorkeur genieten, op basis waarvan wij een samenhangend en ambitieus programma opstellen.

Delen de drie gewesten gemeenschappelijke expertisegebieden?

G.B. : Elk gewest heeft zijn eigen expertisegebieden. Deze gebieden variëren afhankelijk van het gastland.

Tijdens deze missie naar Marokko bijvoorbeeld heeft Wallonië gemikt op de mijnbouw- en de energiesectoren en Vlaanderen op de logistieke en chemische sectoren. Brussel op zijn beurt heeft expertise te bieden in de bouwsector en meer bepaald op het gebied van duurzaam bouwen.

Maar de Brusselse expertise is vooral gericht op de diensten, de zogenaamde tertiaire sector. Brussel tekent een aandeel op van 25,5% van de Belgische dienstenexport. Dit omvat diensten verbonden aan de bouwsector zoals ingenieurs- en architectenbureaus, maar ook juridische en financiële diensten. Als hoofdstad van Europa is Brussel een prestigieuze bestemming voor buitenlandse bedrijven die de Europese markten willen aanboren. Zo is bijvoorbeeld elk advocatenbureau gespecialiseerd in buitenlandse handel en concurrentie het aan zichzelf verplicht een aanwezigheid te hebben in Brussel. Wij promoten Brussel eveneens als internationaal arbitragecentrum.

Kan elk Brussels bedrijf deelnemen aan een missie?

G.B. : Absoluut, ongeacht zijn expertisegebied. De enige voorwaarden die het bedrijf moet vervullen, zijn een ondernemingsnummer hebben en in Brussel gevestigd zijn. Onze missies zijn vaak multisectoraal en de thema’s worden gekozen afhankelijk van de kansen in het gastland. Het programma is echter geen doel op zich: indien een bedrijf naar een land als Marokko wil exporteren, maar niet actief is in de sectoren waarop de missie focust, trachten wij in zijn specifiek vakgebied gepersonaliseerde B2B-afspraken te organiseren.

Hoe verloopt het inschrijvingsproces?

G.B. : De ondernemer die aan de missie wenst deel te nemen, moet eerst een “company profile” invullen met een korte beschrijving van zijn bedrijfsactiviteit en product-/dienstenaanbod, de contacten die hij ter plaatse wenst te ontmoeten en waarom hij aan de missie wenst deel te nemen.

Vervolgens nemen wij contact met hem op en analyseren samen zijn profiel om hem in functie van zijn desiderata een programma op maat te kunnen aanbieden.

Waarom deelnemen aan een prinselijke missie?

G.B. : De voordelen voor de bedrijven die deelnemen aan een missie reiken veel verder dan hun loutere deelname. Ten eerste krijgen prinselijke missies (twee per jaar) veel media-aandacht en zetten de deelnemende bedrijven dus in de schijnwerpers.

Vervolgens mogen wij niet vergeten dat de missie tot doel heeft contacten te leggen met lokale bedrijven. Hiertoe organiseren onze teams in Brussel en ter plaatse verschillende B2B-afspraken op maat van de bedrijven.

Ten slotte krijgen de deelnemende bedrijven via de missie toegang tot de database en tot alle diensten van hub.brussels. Vóór elke missie nemen onze teams contact op met de bedrijven om een gedetailleerd profiel op te stellen. Op die basis kunnen wij ter plaatse contacten leggen met prospecten in overeenstemming met hun kernactiviteit, maar wij houden de bedrijven ook op de hoogte van andere missies of evenementen in verband met hun expertisegebieden.

Wordt elke missie de facto met een partnerschap afgerond? ?

G.B. : De gevolgen van een missie zijn moeilijk in te schatten, want die zijn specifiek voor elk bedrijf. De verwachtingen van het bedrijf dat zich voor een missie inschrijft en de contacten die het ter plaatse legt, zijn hierbij medebepalend.

Zo kan een bedrijf beslissen aan de missie deel te nemen om zich een beeld te vormen van de markt ter plaatse, zonder noodzakelijkerwijs onmiddellijk partnerschappen te willen sluiten. Zo ook kan een bedrijf deelnemen aan het algemeen programma van de missie, maar zijn B2B-afspraken ter plaatse zelf organiseren.

De contacten die tijdens een prinselijke/economische missie worden gelegd, kunnen soms pas maanden en zelfs jaren later een concrete vorm aannemen. Wij krijgen regelmatig feedback van deelnemers die ons vertellen dat deze contacten – onder meer tussen Belgen – hun geleidelijk de kans hebben geboden om internationale projecten te ontwikkelen.

Waaruit bestaat een B2B-afspraak?

G.B. : Vóór de missie kunnen onze teams het bedrijf, op verzoek, een programma op maat voorstellen. Hiertoe hoeft het bedrijf alleen maar aan te duiden welk soort bedrijven het wenst te ontmoeten. Vervolgens trachten wij via onze economische en handelsattaché ter plaatse deze B2B‑ontmoetingen te organiseren. Op basis van deze afspraken stellen wij een programma op met seminars en eventuele evenementen waaraan het bedrijf wenst deel te nemen. De B2B-afspraken vinden vaak plaats in de hotels waar de delegatie verblijft en worden individueel georganiseerd of in groep wanneer verschillende bedrijven dezelfde thema’s wensen te behandelen.

De missie naar Marokko was een uitdaging van formaat, rekening houdend met haar omvang. Het kwam er namelijk op aan om elk van de 110 deelnemers een gepersonaliseerd programma aan te bieden, met ontmoetingen in hun soms zeer gespecialiseerd expertisegebied.

Hoeveel kost het om aan een missie deel te nemen??

G.B. : De inschrijvings-, reis- en verblijfskosten zijn ten laste van de deelnemers. Brussel Economie en Werkgelegenheid biedt echter subsidies aan voor zover aan bepaalde criteria wordt voldaan. Deze subsidies dekken onder meer een gedeelte van de reis- en verblijfskosten. De inschrijvingskosten bedragen € 100 voor de KMO’s en € 300 voor de “grote” bedrijven.

Eenmaal ter plaatse neemt de organisator alle kosten ten laste: catering tijdens de networkingsessies, trajecten, seminars, bezoeken, enz. Een soort all-in afgewisseld met afspraken.

hub.brussels is dus ook zoiets als een reisbureau ?

G.B. : Uit organisatieoverwegingen belasten wij ons met de boeking van het hotel en de vlucht, de verplaatsingen tussen de vluchthaven en het hotel en tussen het hotel en de seminars, enz. Wij doen echter niet alles, wij creëren een gunstige context voor zakenkansen en moedigen onze ondernemers aan om die kansen te benutten, wat zij meestal zeer goed doen!

Wat biedt hub.brussels Invest & Export behalve de missies naar het buitenland? ?

G.B. : Naast het actieprogramma dat de verschillende beurzen en missies omvat, zijn wij ook het aanspreekpunt voor de buitenlandse Kamers van Koophandel. Voor een land zoals België met een grote export moeten wij eveneens zorgen voor zeer goede communicatie tussen de drie gewesten, waar wij dagelijks werk van maken.

Met de teams van Invest verwelkomen wij eveneens buitenlandse delegaties en potentiële investeerders in Brussel. Zo ook nodigen wij via diverse acties regelmatig buitenlandse kopers uit.

Voorts nemen wij deel aan internationale beurzen waar wij gemeenschappelijke Belgische/Brusselse stands organiseren.

Ten slotte volgen wij dagelijks de marktontwikkelingen om de relevante sectoren voor onze bedrijven af te bakenen, maar ook om de landen te kennen waarop wij onze export kunnen richten.

Mocht u uw diensten in drie woorden moeten samenvatten? ?

G.B. : Ik zou dan zeggen advies, networking en informatie. Maar vooral de kosteloosheid van een gespecialiseerde kennis en expertise, tot uw dienst!

 

Heeft u een exportproject? Wilt u deelnemen aan een van onze missies? Ontdek onze exportagenda voor 2019!

Drie handige export-handleidingen
Multisectoren

Drie handige export-handleidingen

Posted on 08/04/2021
Drie handige export-handleidingen
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Multisectoren

Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap

Posted on 17/03/2021
Een wereldreis van vijf dagen in het teken van het vrouwelijk ondernemerschap
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)
Multisectoren

Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)

Posted on 11/03/2021
Ondernemende vrouwen, een reis rond de wereld: Berlijn (5/5)