hub brussels
hub brussels
Privacybeleid""

Privacybeleid

Juridisch 06.11.2018

hub.brussels

1. Algemene waarschuwing

De privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie is uiterst belangrijk voor hub.brussels. Het doel van dit Privacybeleid is om uit te leggen hoe de overheidsdienst hub.brussels (hierna “hub.brussels”) uw persoonlijke gegevens verzamelt, bewaart, verwerkt, gebruikt en overdraagt. Het is ook bedoeld om uit te leggen waar en hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen, evenals uw rechten omtrent de persoonlijke informatie die wij over u hebben. De reeks verwerkingen die uitgevoerd worden met de persoonlijke gegevens, al dan niet automatisch, wordt “gegevensverwerking” genoemd en gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europese Parlement en van de Europese Raad van 27 april 2016 (GDPR).

1.1 Toegang tot de website www.hub.brussels (hierna “de Website”) houdt in dat de Gebruiker (hierna “Gebruiker”) dit Privacybeleid (hierna “het Charter”) en de Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “AG”) volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt.

1.2 De Gebruiker bevestigt de onderstaande informatie gelezen te hebben en geeft hub.brussels de toestemming om, in overeenstemming met hetgeen hieronder bepaald wordt, de persoonlijke gegevens die hij/zij bekendmaakt op/aan de Website te verwerken binnen het kader van de dienst die door hub.brussels wordt aangeboden (hierna de “Dienst”).

1.3 Door de Gebruiker te voorzien van informatie, kan hub.brussels genoodzaakt zijn het Charter aan te passen om te voldoen aan nieuwe geldende wetgeving en/of regelgeving, zoals de toepassing van de nieuwe Europese regelgeving omtrent het verwerken van persoonlijke gegevens, de aanbevelingen van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de richtlijnen, aanbevelingen en goede praktijk van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming en de beslissingen van hoven en rechtbanken binnen dit gebied.

1.4 Het Charter geldt voor alle gehoste pagina’s op de Website en voor hetgeen door de Website bewaard wordt. Het geldt niet voor gehoste pagina’s door derden waarnaar hub.brussels doorverwijst en daar waar het privacybeleid verschilt, kan hub.brussels niet verantwoordelijk gehouden worden voor de verwerking van gegevens op deze Websites of door derden.

2. Verantwoordelijke voor verwerking

2.1 Toegang tot de Website zal in principe mogelijk zijn zonder het verplicht opgeven van persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld familienaam, voornaam, postadres, e-mailadres enz.

2.2 Echter, als onderdeel van de Dienst, kan de Gebruiker gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens op te geven. In zo een geval is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens:

De overheidsdienst hub.brussels – Charleroise Steenweg 110 – 1060 Brussel – Ondernemingsnummer: 678 485 603

2.3 Vragen of verzoeken omtrent de verwerking van deze gegevens kunnen naar het volgende adres verstuurd worden: privacy@hub.brussels.

3. Verzamelde informatie

3.1 Gegevens doorgestuurd naar hub.brussels via actieve tussenkomst van de gebruiker Door het surfen op de Website, het invullen van formulieren of nieuwsbrieven op de Website, via de mobiele applicatie of sociale netwerken verbonden aan hub.brussels, geeft de Gebruiker hub.brussels de toestemming om, voor de in punt 4 genoemde doeleinden, de volgende informatie te registreren en te bewaren:

• identificatiegegevens, zoals familienaam en voornaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum en contactgegevens;

• communicaties tussen de Gebruiker en hub.brussels;

• de bijkomende informatie die door hub.brussels aan de Gebruiker gevraagd wordt om hem/haar te identificeren of te voorkomen dat hij/zij enige bepalingen van het Charter schendt;

• enige andere informatie die vrijwillig door de Gebruiker naar hub.brussels wordt doorgestuurd voor een vastgesteld doel in het Charter, in de AG, op/naar de Website of op een andere communicatietool die door hub.brussels gebruikt wordt.

3.2. Gegevens automatisch doorgestuurd naar hub.brussels tijdens een bezoek aan de website

3.2.1. “COOKIES”

Om het surfen op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website gebruikmaken van “cookies”. Een “cookie” is een klein bestand met informatie die door een website op de computer of een applicatie op de smartphone van de Gebruiker bewaard wordt. Deze “cookie” kan tijdens een volgend bezoek aan dezelfde applicatie of website opgehaald worden. De “cookie” kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het oorspronkelijk gecreëerd heeft. De Website gebruikt “cookies” voor een goede werking van de Website, in het bijzonder om de surfvoorkeuren van de Gebruiker te bewaren of om informatie te krijgen over de bezochte pagina’s en de data en tijdstippen van de bezoeken. De meeste “cookies” werken enkel gedurende één sessie of bezoek. De Gebruiker kan ook zijn/haar browser zodanig instellen dat hij/zij op de hoogte wordt gesteld van elke creatie van “cookies” of om, al dan niet individueel, “cookies” te weigeren. Het uitschakelen van “cookies” kan er echter toe leiden dat bepaalde delen van de Website moeilijk of niet toegankelijk zijn. Mits voorafgaande toestemming van de Gebruiker, kan de Website ook het gebruik van “cookies” door derden toestaan, waaronder de volgende:

– Facebook, Twitter, LinkedIn

hub.brussels gebruikt op zijn Website de sociale modules van de sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze sociale modules creëren een rechtstreekse verbinding met de server van het sociale netwerk via de browser van de Gebruiker. Het sociale netwerk waarop de Gebruiker klikt, ontvangt de informatie dat de Gebruiker de Website bezocht heeft. Als de Gebruiker geregistreerd staat bij en geïdentificeerd wordt op het betreffende sociale netwerk, dan kan het netwerk het profiel van de Gebruiker koppelen aan de bezochte Website. Het netwerk kan vervolgens toekomstige interacties tot stand brengen. Als de Gebruiker niet geregistreerd staat bij het sociale netwerk, dan kan het netwerk het IP-adres van de Gebruiker bewaren. Om te vermijden dat deze gegevens naar het sociale netwerk worden doorgestuurd, mag de Gebruiker niet klikken op de knop die tot het sociale netwerk behoort.

– Google Analytics

De Website gebruikt ook Google Analytics. Deze dienst, aangeboden door Google, analyseert de activiteit op de Website. Hiervoor verzamelt Google informatie met betrekking tot het webverkeer en het aantal bezoekers. Deze tool geeft hub.brussels de mogelijkheid om de prestaties van de Website op vlak van navigatie te meten en om activiteitenverslagen en andere diensten te consolideren.

3.2.2. GEREGISTREERDE INFORMATIE OP BEZOCHTE SERVERS

Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt, dan bewaren de bezochte servers automatisch bepaalde gegevens, zoals het type domein waarmee de Gebruiker verbinding maakt met het internet, het IP-adres van de Gebruiker, de datum en het tijdstip waarop de Website bezocht wordt en andere gegevens omtrent verkeer, locatie, andere communicatie, bezochte pagina’s, gebruikte browser, platform en/of systeem, de zoekmachine en de sleutelwoorden die gebruikt worden om de Website te vinden enz. Er worden echter geen persoonlijke gegevens verzameld die de Gebruiker kunnen identificeren via deze bewaringen. Deze informatie wordt louter voor statistische doeleinden of verbeteringen bijgehouden.

4. Doeleinden van verwerking

4.1. Algemene doeleinden

Zonder afbreuk te doen van wat bepaald werd onder punt 3.2. met betrekking tot de automatisch doorgestuurde gegevens, verzamelt, bewaart en verwerkt de Website de persoonlijke gegevens van de Gebruiker in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

– om de Dienst te verlenen; – om de content van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren; – om interne statistische enquêtes en marktonderzoeken uit te voeren en om verschillende statistische systemen en studies op te stellen; – om fraude of soortgelijke activiteiten van illegale aard op te sporen en/of te voorkomen; – om de terbeschikkingstelling en het gebruik van de Website te vergemakkelijken en om de Diensten die door hub.brussels worden aangeboden, net als de ervaring van de Gebruiker, te verbeteren; – om te reageren op verzoeken om informatie; – om de Gebruiker te informeren over de evoluties van de Website en zijn functionaliteiten; en – voor enig ander doel waarvoor de Gebruiker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.

4.2. Communicatie aan derden hub.brussels beschouwt persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie. Het zal deze informatie niet aan derden communiceren onder voorwaarden die niet tot het Charter behoren tenzij wanneer de wet dit oplegt, inclusief de bevoegde instanties. Om de Gebruiker nieuwe producten te laten ontdekken waarin hij/zij geïnteresseerd zou kunnen zijn, kan hub.brussels de persoonlijke informatie van de Gebruiker ook doorgeven aan derden, mits de Gebruiker hiervoor de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

4.3. Overdracht naar een land dat geen lid is van de europese economische ruimte hub.brussels draagt geen gegevens over naar een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte tenzij het de passende bescherming kan bieden binnen de betekenis van de geldende wet, of binnen de door deze zelfde wet toegestane grenzen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de gegevens beschermd worden aan de hand van geschikte contractuele bepalingen.

5. Beveiliging

5.1 hub.brussels heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de servers die de verwerkte persoonlijke gegevens hosten de volgende zaken in de mate van het mogelijke vermijden:

• de verwerking van, toegang tot of ongeoorloofde aanpassing van deze gegevens; • het ongeschikt gebruiken of bekendmaken van zulke gegevens;

• de onwettige vernietiging of het onopzettelijk verlies van zulke gegevens.

5.2 In dit opzicht, zijn medewerkers van hub.brussels die toegang hebben tot deze gegevens strikt gebonden aan een geheimhoudingsplicht. hub.brussels kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk misbruik van deze gegevens door derden ondanks de toegepaste beveiligingsmaatregelen.

5.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Charter, de AG of de wet in het algemeen. Inbreuken tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en bewaarde gegevens, verwerkt of verzonden door zulke systemen, of de poging om een dergelijke inbreuk te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro per overtreding.

6. Bewaartermijn

hub.brussels zal de persoonlijke gegevens van de Gebruiker normaal bewaren voor de termijn die nodig is voor de voltooiing van het beoogde doel (zie punt 4). hub.brussels kan de persoonlijke gegevens van de Gebruiker ook blijven bewaren op andere manier, inclusief correspondentie of verzoeken om bijstand gericht aan hub.brussels, om te kunnen antwoorden op vragen of klachten. Om te voldoen aan alle geldende wetten (inclusief de belastingwetgeving), in het bijzonder het bewaren van informatie over gedane betalingen.

7. Rechten van de betrokken persoon

7.1 De Gebruiker kan op elk moment vragen om toegang te krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens of om deze te verbeteren en, waar nodig, te laten verwijderen, met uitzondering van de gegevens waarvoor hub.brussels wettelijk verplicht is ze te bewaren, door een schriftelijk verzoek samen met een kopie van de identiteitskaart of het paspoort te versturen naar de gegevensbeheerder:

op het volgende postadres: hub.brussels – Afdeling Legal/Interne Audit, Charleroise Steenweg 110, 1060 Brussels; of op het volgende e-mailadres: privacy@hub.brussels .

7.2 hub.brussels zal vervolgens de nodige maatregelen nemen om zo snel mogelijk aan dit verzoek te voldoen.

7.3 Als de Gebruiker een klacht wenst in te dienen over hoe we de persoonlijke gegevens verwerkt hebben, dan kan hij/zij contact opnemen met onze Data Protection Officer op privacy@hub.brussels die de klacht zal onderzoeken. Als de Gebruiker niet tevreden is met ons antwoord of vindt dat we de persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

8. Opmerking met betrekking tot minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet over een volledige rechtsbevoegdheid beschikken, zijn niet toegestaan om hun persoonlijke gegevens mee te delen aan hub.brussels.

9. Geldende wet en bevoegde jurisdictie

9.1 Het Charter zal worden beheerst door het Belgisch recht voor zover toegestaan door de geldende regels van het internationaal privaatrecht.

9.2 In het geval van geschillen met betrekking tot de geldigheid, toepassing, interpretatie of naleving van het Charter, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) exclusief bevoegd, voor zover toegestaan door de regels van het internationaal privaatrecht.

9.3 Alvorens toevlucht te nemen tot arbitrage, procesvoering of een andere manier van geschillenbeslechting, verbindt de Gebruiker zich ertoe om het geschil in der minne op te lossen door rechtstreeks contact op te nemen met hub.brussels, indien nodig aan de hand van bemiddeling.

A lire aussi